Salam

PASARKAYU

⌣»̶·̵̭̌·̵̭̌✽̤̥̈̊‎​ Deƞny ✽̤̥̈̊·̵̭̌·̵̭̌«̶⌣:
┏┉┈┈┈┈┈┈┈┓ 
┆  恭 祝 大 家  ┆ 
┆ Ġŏņġ Ȥȟư ∂á Ɉią. ┆
└┈┈┈┈┈┈┈̥-̶̯͡♈̷̴
┈┈
 新 年 
 Xin nian 
 
 快 乐 
 Kuai le 
┈┈

┏┉┈┈┈┈┈┈┈┈┓ 
┆.  身 体 健 康 . ┆ 
┆ Shen TiJianGąng. ┆
└┈┈┈┈┈┈┈┈-̶̯͡♈̷̴

┈┈
 万 事. 
 Wan Shi 
 
 如 意. 
 Ru Yi 
┈┈

┏┉┈┈┈┈┈┈┈┈┓ 
┆.  财 源 广 进 . ┆
┆. CaiYuanGuangJin. ┆
└┈┈┈┈┈┈┈┈̥-̶̯͡♈̷̴

┈┈┈
 年 年 
 Nian Nian. 
. 
 有 馀 
 You Yu 
┈┈┈

┏┉┈┈┈┈┈┈┈┓ 
┆.  招 财 进 宝 . ┆
┆Zhao CaiJinBao. ┆
└┈┈┈┈┈┈┈̥-̶̯͡♈̷̴

┈┈
 合 家. 
 He Jia. 
. 
 平 安 
 Ping An 
┈┈

┏┉┈┈┈┈┈┈┈┓
┆.  事 事 顺 利 . ┆ 
┆. Shi Shi Shun Li. ┆
└┈┈┈┈┈┈┈-̶̯͡♈̷̴

┈┈┈
 恭 喜 
 Gong Xi 
 大 家 
 Da Jia. 
 发 大 财. 
 Fa Da Cai 
┈┈┈
.....................
. HAPPY CHINESE ....
. NEW YEAR 2564 . ... ......................

Sent from my smartphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IFMAC & WOODMAC 2024