Salam

PASARKAYU

*ID*dh:

*IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS*

*IS**FM**FM**FM**FM**FM**FM**FM*(*)*FM**FM**FM**FM**FM**FM**FM**IS*

*IS**FM**FM**FM**FM*(*)*FM**FM**BI**FM**FM**FM*(*)*FM**FM**FM**IS*

*IS**FM*(*)*FM**FM**FM**FM**BI*O:)*BI**FM**FM**FM**FM*(*)*FM**IS*

*IS**FM**FM**FM**FM**FM**BI*(*)(*)*BI**FM**FM**FM**FM**FM**IS*

*IS**FM**FM*(*)*FM**BI*O:)<3O:)<3O:)*BI**FM*(*)*FM**FM**IS*

*IS*(*)*FM**FM**BI*(*)(*)<3(*)(*)*BI**FM**FM*(*)*IS*

*IS**FM**FM**BI*O:)<3(*)O:)<3(*)O:)*BI**FM**FM**IS*

*IS**FM**BI*(*)(*)<3(*)(*)<3(*)(*)*BI**FM**IS*

*IS**BI*O:)*BI*(*)*BI*O:)*BI*(*)*BI*O:)*BI*(*)*BI*O:)*BI**IS*

*IS**FM**FM**FM**FM**FM**FM**BE**BE**BE**FM**FM**FM**FM**FM**FM**IS*

*IS**FM**FM**FM**FM**FM**FM**BE**BE**BE**FM**FM**FM**FM**FM**FM**IS*

*IS**FM**FM**FM**FM**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**FM**FM**FM**FM**IS*

*IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS**IS*

<3 Wish U a wonderful christmas all the way <3

——-Ǧ̩ọƌ̲̣ß̍Ŀε̲̣ƨ̣̇ƨ̣̇ϔọυ̲̣——–

Sent from my smartphone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IFMAC & WOODMAC 2024